જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વચ્છ નથી તો તે સ્વસ્થ નથી રહી શકતો.

જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વચ્છ નથી તો તે સ્વસ્થ નથી રહી શકતો.

જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વચ્છ નથી તો તે સ્વસ્થ નથી રહી શકતો.

જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વચ્છ નથી, તો તે સ્વસ્થ નથી રહી શકતો. સ્વચ્છતા નાનો પણ મહત્વનો અંગ છે જે સારી આરોગ્યને બનાવે છે અને આરોગ્ય પણ જીવનનું મુખ્ય અંગ છે.

અંદરની સ્વચ્છતા અને બહારની સ્વચ્છતા દોનો એકવાર એકસાથે મહત્વપૂર્ણ છે જે વ્યક્તિને આરોગ્યવાન અને સુખી જીવન જીવવાની સારવાર કરે છે.

સ્વચ્છતા પ્રમુખ ભાગ છે જે આરોગ્યને સારી રીતે રાખે છે અને નાનીની નાની બીમારીઓને પણ રોકે છે.

Leave a Comment