સારી સાફ સફાઈથી જ ભારતના ગામને આદર્શ બનાવી શકાય છે.

સારી સાફ સફાઈથી જ ભારતના ગામને આદર્શ બનાવી શકાય છે.

સારી સાફ સફાઈથી જ ભારતના ગામને આદર્શ બનાવી શકાય છે.

સારી સાફસફાઈથી જ ભારતના ગામને આદર્શ બનાવી શકાય છે. આ ક્રિયા ગામના નિવાસીઓને સ્વસ્થ અને સુખમય જીવનશૈલી આપે છે અને ગામને સૌને માનસિક અને શારીરિક રૂપે સારી સ્થિતિમાં રાખે છે.

સાફસફાઈની સજગતા અને જાગૃતિ ગામને વિકસિત કરી શકે છે અને આવા આદર્શ સમાજને રચે છે.

Leave a Comment