ધીરજની એક સીમા હોય છે, જો હદથી વધારે થઇ જાય તો પછી એ કાયરતા ગણાય છે !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment