ઘમંડ ભરી વાતો કરીને કોઈનું દિલ ના દુખાવશો કારણ કે સમય ઘમંડને તોડી નાખે છે અને વાત કરવા લાયક પણ નથી છોડતો !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment