સિમેન્ટ પણ એક વસ્તુ શીખવાડે છે, જોડવા માટે નરમ રહેવું જરૂરી છે અને જોડાયેલા રહેવા માટે થોડું કડક બનવું જરૂરી છે !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment