બધાનું સન્માન કરો એ તમારા સંસ્કાર છે પરંતુ પોતાના આત્મસમ્માનની રક્ષા ક૨વી એ તમારો અધિકાર છે !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment