જીવન લાંબુ હોવાની જગ્યાએ મહાન હોવું જોઈએ

જીવન લાંબુ હોવાની જગ્યાએ મહાન હોવું જોઈએ

Leave a Comment