પોતાની અંદરની સ્વચ્છતા પ્રથમ વસ્તુ છે. જેને શિખવવી જોઈએ. બાકી વાતો ત્યારબાદ થવી જોઈએ.

પોતાની અંદરની સ્વચ્છતા પ્રથમ વસ્તુ છે. જેને શિખવવી જોઈએ. બાકી વાતો ત્યારબાદ થવી જોઈએ.

પોતાની અંદરની સ્વચ્છતા પ્રથમ વસ્તુ છે. જેને શિખવવી જોઈએ. બાકી વાતો ત્યારબાદ થવી જોઈએ.

પોતાની અંદરની સ્વચ્છતા એ માનવની અંદર શ્રેષ્ઠતાનું આદર્શ બને છે. આ ગુણ પ્રકારે સહજ નથી, પરંતુ તે શિખવવાનું જરૂરી છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની સારવાર કરવા માટે જવાબદાર છે.

સ્વચ્છતા વિશે શિક્ષણ આપવાનો મહત્વ હોય તેમ કે અંદરની સ્વચ્છતા વિશે જાણવો, તેને સમજવો અને અમલે લાવવો.

આ તરીકે, સમાજમાં સ્વચ્છતાનું પ્રચાર થાય છે અને સંકલ્પનાઓની સાર્થકતા થાય છે.

Leave a Comment