વાત વાતમાં સલાહ આપતા લોકોથી સાચવીને રહેજો, કેમ કે સાથ આપવાના સમયે એ લોકો બહુ દુર સુધી નજર નહીં આવે

Leave a Comment