માણસનું અડધું સૌંદર્ય, તેની જીભમાં હોય છે

માણસનું અડધું સૌંદર્ય, તેની જીભમાં હોય છે

Leave a Comment