અનુભ કહે છે કે ત્યાં મૌન રહેવું જોઈએ જ્યાં તમારા શબ્દો તમારી વાતને સમજાવી ના શકે

Gujarati Suvichar

Leave a Comment