મન ભરાઈ જાય ત્યારે સૌથી શ્રેષ્ઠ પણ સાવ નકામું લાગવા માંડે છે

Gujarati Suvichar

Leave a Comment