જો પોતાના જ લોકોને હરાવવામાં તમને જીત લાગે છે, તો સમજી લેવું કે તમે સાચે જ એક નીચ માણસ છો

Gujarati Suvichar

Leave a Comment