સાચો નેતા એ હોય છે જે મુશ્કેલ રસ્તાઓ પર પહેલા પોતે ચાલી બતાવે છે

Gujarati Suvichar

Leave a Comment