મજાક મજાકમાં ઈર્ષા પણ દેખાઈ જાય છે, બસ થોડું ધ્યાનથી સાંભળવાની આવશ્યકતા હોય છે !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment