આ દુનિયા એ નથી જોતી કે પહેલા તમે શું હતા, પરંતુ એ જોવે છે કે હાલ તમે શું છો !!

Gujarati Suvichar

Leave a Comment